Ochrana soukromí

Základní ustanovení

Městská část Praha 2, se sídlem náměstí Míru 20, Praha 2 tímto vydává podmínky a prohlášení pro používání webu https://putovani.praha2.cz (dále jen "Provozovatel" a "Podmínky").

Webem se pro účely těchto Podmínek rozumí internetové stránky přístupné z adresy https://putovani.praha2.cz (dále jen "Portál").

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek https://putovani.praha2.cz je městská část Praha 2, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Obsah webových stránek https://putovani.praha2.cz je chráněn autorským právem a obsahuje texty, obrázky a grafiky některých třetích stran, které jsou používány s jejich svolením. Jejich užití v rozporu s právními předpisy je zakázáno. Upozorňujeme uživatele, že v případě zájmu o reprodukci či jiné použití obrázků/grafiky z těchto webových stránek, je potřeba získat svolení od držitele autorských práv.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání webu se řídí těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví web (dále jen uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na webovou stránku https://putovani.praha2.cz.

Odpovědnost Provozovatele

Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách https://putovani.praha2.cz. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci internetových stránek https://putovani.praha2.cz, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit (viz dále - Třetí strany).

Ochrana osobních údajů

Přístup do některých sekcí nebo využití některých služeb na internetových stránek https://putovani.praha2.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje tyto údaje získávat a s nimi nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

V některých případech spolupracuje Provozovatel s třetími stranami, kterým je nutné některé osobní údaje zpřístupnit. V případě, že Provozovatel chce tyto osobní údaje zpřístupnit a zákon takový souhlas vyžaduje, bude uživatel o takový souhlas požádán, např. při uzavírání smlouvy.

Shromažďování údajů a informací

Za účelem zlepšení obsahu a použitelnosti těchto webových stránek Provozovatel automaticky shromažďuje od svých uživatelů několik kategorií informací. Tyto informace obsahují následující:

IP (Internet Protocol) adresa uživatelova poskytovatele internetového připojení a/nebo uživatelova počítače, pokud má přímo přidělenou IP adresu.
Plné doménové jméno uživatelova poskytovatele internetového připojení a/nebo uživatelova počítače, pokud má přímo přidělené doménové jméno.
Používaný typ prohlížeče (jako je například: Netscape, Internet Explorer, Opera, Konqueror apod.) a operačního systému na uživatelově počítači.
Datum a čas, kdy uživatel navštívil stránky.
Webové stránky, které byly navštíveny v rámci internetových stránek https://putovani.praha2.cz, stejně jako použité aplikace/formuláře a údaje o formulářích.
Jedinečné adresy URL stránek navštívených před https://putovani.praha2.cz (lze-li identifikovat), pokud se uživatel nepřipojil přímo na https://putovani.praha2.cz, nebo je nepoužívá jako domovskou stránku.

Provozovatel používá tyto informace, aby identifikoval výkonové potřeby na místě instalace, zajistil kompatibilitu s technologií používanou návštěvníky https://putovani.praha2.cz a všeobecně doplnil a vylepšil služby nabízené na webu. Aby bylo těchto cílů dosaženo, Provozovatel jednou měsíčně provádí statistickou analýzu dat, které shromažďuje.

Všeobecná data (jiná než osobní) jsou seskupována pro účely sledování použitelnosti, výkonu a účinnosti stránek. Tyto průzkumy slouží ke zlepšení služeb zákazníkům, použitelnosti a obsahu webových stránek.

Údaje nutné pro registraci

Pro registraci na https://putovani.praha2.cz uchováváme následující údaje:

  • Uživatelské jméno
  • E-mailová adresa
  • Profilová fotografie
  • Zašifrované heslo
  • Aktivity spojené s vyhodnocováním her: odehrané hry a jejich skóre
  • Oblíbené položky

Výmaz osobních údajů

  1. Ve svém uživatelském účtu v sekci "Upravit profil" můžete zrušit svůj účet tlačítkem "Zrušit účet". Veškerá vámi zadaná data a profil přestane existovat. Údaje budou nenávratně smazány.
  2. Uživatelský účet lze smazat také žádostí přes formulář, nebo emailem: putovani@praha2.cz. Žádost musí být provedena z emailu, pro který existující účet chcete smazat. Údaje budou nenávratně ze systému smazány. 

Informace poskytované webem https://putovani.praha2.cz

Při používání/práci na webu uživatel může dobrovolně podat Provozovateli informace, kromě jiného elektronickou poštou (e-mailem), vyplněním a podáním elektronického formuláře.

Takto dobrovolně podané informace jsou uloženy v bezpečném prostředí a budou použity Provozovatelem při plnění povinností a/nebo závazků ke svým občanům. Účely, pro které mohou být použity dobrovolně podané informace, zahrnují například následující:

Usnadňují zodpovězení žádosti o informaci, která není dostupná na https://putovani.praha2.cz.
Řešení problému, který byl ohlášen Provozovateli prostřednictvím https://putovani.praha2.cz. Zveřejnění takové informace na základě žádosti vznesené podle práva o svobodě informací nebo soudního příkazu, pokud tato informace není právně chráněna.

Provozovatel neshromažďuje data pro komerční nebo obchodní účely. Provozovatel třetí straně nepronajme, neprodá ani se třetí stranou nevymění osobní údaje uživatelů (tj. údaje jako jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail atd., které identifikují uživatele jako konkrétní osobu) bez výslovného souhlasu uživatele. Veškeré používání finančních informací Provozovatelem se řídí směrnicemi o postupu při finančních záležitostech.

Zabezpečení/bezpečnost

Informace, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (například osobní a provozní údaje uživatele) jsou uživateli na našich portálech zpřístupněny pouze po jeho předchozí identifikaci a autentizaci pomocí přihlašovacích údajů. V těchto případech má uživatel možnost obdržet či si vytvořit heslo pro přístup nebo podání osobních informací. Heslo by nemělo být nikomu prozrazováno a Provozovatel nikdy nepožádá uživatele o heslo v telefonním hovoru, faxu, e-mailu nebo jiné nestandardní formě komunikace. Jakmile uživatel ukončí aplikaci nebo aplikace chráněné heslem, musí příslušnou stránku opustit. Je-li pro přístup ke zmíněným heslem chráněným stránkám používán veřejně přístupný prohlížeč, uživatelé musí zavřít celou práci, a pokud možno pročistit všechny dočasné vyrovnávací paměti nebo jiná místa, kde by toto heslo mohlo být uloženo.

S cílem zabránit neoprávněnému přístupu či prozrazení, ve snaze udržet přesnost údajů a zajistit vhodné využití informací, byly zavedeny odpovídající fyzické, elektronické a řídící procedury, které chrání a zabezpečují shromažďované informace.

Cookie

Tyto webové stránky obecně nepoužívají "trvalé" soubory cookie.

"Cookies" jsou malé datové soubory nebo položky ve větších souborech, které se využívají pro rozlišení návštěvníků webových stránek a zjištění informací během mnohonásobných návštěv stránek. Provozovatel používá "Dočasné" soubory cookie na některých částech webu a tyto dočasné soubory cookies po ukončení práce a uzavření prohlížeče nezůstávají uložené na disku počítače.

Používání cookies je standardní praxe mezi internetovými stránkami. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale obvykle můžete nastavením preferencí prohlížeče soubory cookie odmítnout nebo můžete selektivně přijímat pouze některé z nich. Pokud uživatel příjem souborů cookie vypne, může se stát, že pro něj nebudou některé funkce na stránkách https://putovani.praha2.cz dostupné a některé webové stránky se v takovém případě nemusí správně zobrazit.

Webová návěští

Město na svých webových stránkách ani v žádném html e-mailu vytvořeném nebo jinak zaslaném od https://putovani.praha2.cz. nepoužívá webová návěští pro žádné jiné účely než identifikaci použitelnosti, výkonu a účinnosti stránek, zajištění kompatibility s technologií používanou návštěvníky Portálu a všeobecné doplnění a vylepšení služeb nabízených na Portálu.

Webová návěští jsou elektronické obrazy o velikosti jednoho pixelu označované také jako prázdné obrazy GIF. Webová návěští mohou v počítači návštěvníka stránek číst určité typy informací, například číslo souboru cookie návštěvníka, datum a čas zobrazení stránky a popis stránky, kam je webové návěští umístěno. Funkci některých návěští lze vyřadit tím, že odmítnete odpovídající soubory cookie.

Děti

Žádné aplikace na Portálu specificky nevyžadují informace od nezletilých ani se nesnaží zjistit, jestli je návštěvník nezletilý. Jelikož takové informace nebudou specificky identifikované jako informace od nezletilých, uživatelé Portálu si musí být vědomi, že se s osobními informacemi podanými Portálu nezletilými bude zacházet stejným způsobem jako s informacemi podanými dospělým.

Provozovatel pevně věří, že dozor rodičů je důležitý faktor při používání internetu nezletilými. Proto Provozovatel žádá rodiče, aby pomáhali a radili svým dětem, pokud mají poskytnout kterékoliv osobní informace online. Provozovatel dále požaduje, aby děti žádaly o povolení rodičů, než poskytnou jakékoliv informace online.

Třetí strany

Odkazy na webové servery třetích stran, které mohou být obsaženy na Portálu, jsou uváděny pouze pro pohodlí uživatelů. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté, jsou označeny tak, aby bylo zřejmé, že jde o externí linky (formulací „odkaz na jiné stránky“ u kurzoru myši při najetí na konkrétní odkaz). Jestliže uživatel tyto odkazy využije, opustí tím Portál. Provozovatel nepřezkoumává tyto webové stránky třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od přístupu Provozovatele. Webové stránky třetích stran nepodléhají schválení Provozovatele a Provozovatel nečiní ohledně těchto serverů žádná prohlášení a za obsah těchto stránek nemůže nést odpovědnost. Na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout prostřednictvím stránek nesouvisejících třetích stran, se nevztahují tyto Podmínky a prohlášení o ochraně soukromí. Před zadáním osobních údajů vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany soukromí dané organizace.

Provozovatel stránek https://putovani.praha2.cz si vyhrazuje právo změnit podmínky tohoto prohlášení bez předchozího upozornění.